Volg ons op YouTube

Meditaties 2018

Woorden van Jezus: …dan zullen zij vasten

‘Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem, zeggende: Waarom vasten wij en de Farizeen veel, en Uw discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen: Kunnen ook de…

Woorden van Jezus – Gaat in door de enge poort

‘Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;…

Woorden van Jezus – Ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden

‘Als nu Jezus te Kapernaüm ingegaan was, kwam tot Hem een hoofdman over honderd, biddende Hem, En zeggende: Heere! mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen.…

Woorden van Jezus – Bidt en u zal gegeven worden

‘Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt;…

Woorden van Jezus – De oogst is wel groot maar de arbeiders zijn weinige

‘En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben. Toen zeide Hij tot Zijn…

Woorden van Jezus – Uw geloof heeft u behouden

‘En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot Hem van achteren, raakte den zoom Zijns kleeds aan; Want zij zeide in zichzelven: Indien ik…

Woorden van Jezus: Ik wil, word gereinigd!

‘Toen Hij nu van den berg afgeklommen was, zijn Hem vele scharen gevolgd. En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij…

Woorden van Jezus: Volg Mij

De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge, Matth. 8:20.’ Als machthebbende en niet als…

Woorden van Jezus – Gaat heen

‘En als Hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesénen, zijn Hem twee, van den duivel bezeten, ontmoet, komende uit de graven, die zeer…

Woorden van Jezus: Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen maar zondaars tot bekering

‘En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheüs; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem. En het geschiedde, als…

Woorden van Jezus: Ga weg van Mij gij wettelozen

‘Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men…

Woorden van Jezus – Uw zonden zijn u vergeven

‘En in het schip gegaan zijnde, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En zie, zij brachten tot Hem een geraakte, op een bed liggende. En Jezus hun…

Woorden van Jezus: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen?

En als Hij in het schip gegaan was, zijn Hem Zijn discipelen gevolgd. En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de…

Woorden van Jezus: De wijze en de dwaze bouwer

‘Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; En er…

Woorden van Jezus – Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt

‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat…

Woorden van Jezus – Een zaaier ging uit om te zaaien

‘Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op.…

Woorden van Jezus – Strek uw hand uit

‘En van daar voortgaande, kwam Hij in hun synagoge. En ziet, er was een mens, die een dorre hand had, en zij vraagden Hem, zeggende: Is het ook geoorloofd…

Woorden van Jezus – Waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken

‘Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen. En zeggen: Wij hebben u op de…

Woorden van Jezus – Vreest niet voor hen die het lichaam doden

‘Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of…

Woorden van het Brood des Levens – Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader hem trekke

‘Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd…

Woorden van Jezus – Want uit den overvloed des harten spreekt de mond

‘Of maakt den boom goed en zijn vrucht goed; of maakt den boom kwaad en zijn vrucht kwaad; want uit de vrucht wordt de boom gekend. Gij adderengebroedsels! Hoe…

Woorden van Jezus – Geeft gij hen te eten

‘En als Jezus dit hoorde, vertrok Hij van daar te scheep, naar een woeste plaats alleen; en de scharen, dat horende, zijn Hem te voet gevolgd uit de steden.…

Woorden van Jezus – Zijt goedsmoeds Ik ben het vreest niet

‘En terstond dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan, en voor Hem af te varen naar de andere zijde, terwijl Hij de scharen van Zich zou laten.…

Woorden van Jezus – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een koopman die schone parels zoekt

‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone paarlen zoekt; Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij…

Woorden van Jezus – En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is Mijns niet waardig

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen, om…

Woorden van Jezus – Want de Zoon des mensen is een Heere ook van de sabbat

‘In dien tijd ging Jezus, op een sabbatdag, door het gezaaide, en Zijn discipelen hadden honger, en begonnen aren te plukken, en te eten. En de Farizeen, dat ziende,…

Woorden van Jezus – Een beker koud water

‘Die u ontvangt, ontvangt Mij; en die Mij ontvangt, ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt in den naam eens profeten, zal het loon eens profeten…

Woorden van Jezus – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een in de zee geworpen net

‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt; Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers…

Woorden van Jezus – Wee u

‘Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin! wee u Bethsaïda! want zo in…

Woorden van Jezus – Voor de wijzen en verstandigen verborgen en de kinderen geopenbaard

‘In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en…

Woorden van Jezus – Wie met Mij niet is, die is tegen Mij

Toen werd tot Hem gebracht een van den duivel bezeten, die blind en stom was; en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag.…

Woorden van Jezus – Die het goede zaad zaait is de Zoon des mensen

‘Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen,…

Woorden van Jezus – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdesem

‘Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welken een vrouw nam en verborg in drie maten meels, totdat het…

Woorden van Jezus – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad

‘Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid; Hetwelk wel…

Woorden van Jezus – Wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is

‘En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in…

Woorden van Jezus – Hebt gij dit alles verstaan

‘En Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere! En Hij zeide tot hen: Daarom, een iegelijk Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der…

Woorden van Jezus – Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broeders

‘En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken. En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw…

Woorden van Jezus – Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen

‘En te dien dage Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot Hem vergaderden vele scharen, zodat Hij in een schip ging en nederzat, en…

Woorden van Jezus – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een schat in de akker verborgen

‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen,…

Woorden van Jezus – Komt herwaarts tot Mij

‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben…

Woorden van Jezus – Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis

‘En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok Hij van daar. En gekomen zijnde in Zijn vaderland, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat zij zich…

Woorden van Jezus – Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken

‘Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeen, zeggende: Meester! Wij willen van U wel een teken zien. Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht…

Woorden van Jezus – Maar wie volhardt tot het einde die zal zalig worden

‘Ziet, Ik zende u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven. Maar wacht u voor de mensen; want…

Woorden van Jezus – Zalig is hij die aan Mij niet geërgerd zal worden

‘En het is geschied, toen Jezus geëindigd had Zijn twaalf discipelen bevelen te geven, dat Hij van daar voortging, om te leren en te prediken in hun steden. En…

Woorden van Jezus – Die de minste is in het Koninkrijk der hemelen is meerder dan Johannes de doper

‘Als nu dezen heengingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van den wind…

Woorden van Jezus – Hetgeen u wil dat u geschiedt doe dat ook aan de ander

‘Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten, Matth. 7:12.’ Het bekende…

Woorden van Jezus – Gij hebt het om niet ontvangen geeft het om niet

En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwale…

Woorden van Jezus – Talitha Kumi!

‘Als Hij deze dingen tot hen sprak, ziet, een overste kwam en aanbad Hem, zeggende: Mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg Uw hand op haar,…

Woorden van Jezus – Gelooft gij dat Ik dat doen kan

‘En als Jezus van daar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij Zone Davids, ontferm U onzer! En als Hij in huis gekomen was, kwamen de…