Volg ons op YouTube

Meditaties 2017

Overredend

‘Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid, 2 Tim. 2:25.’ Het zijn stellige uitspraken om te zeggen dat…

Woorden van Jezus – Gij zult geen overspel doen

‘Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren,…

Woorden van Jezus – Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij

Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den…

Woorden van Jezus – Wanneer gij bidt

‘En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat…

Woorden van Jezus – Wie zegt gij dwaas! Die zal strafbaar zijn door het helse vuur

‘Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch Ik zeg u: Zo…

Woorden van Jezus – Wanneer gij vast

‘En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden; want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, Ik…

Woorden van Jezus – Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen

‘Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, Matth. 4:17.’ In gedachten zien we in een…

Woorden van Jezus – Verzoen u eerst met uw broeder

Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft; Laat daar uw gave voor het altaar, en…

Zelfverzekerd

‘Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft, Filip. 4:13.’ Het zelfverzekerde karakter moeten we niet verwarren met het arrogante, hoogmoedige karakter. Er is een levensgroot verschil…

Het moderne christendom ontmaskerd

‘En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende…

Woorden van Jezus – Weest volmaakt zoals uw Vader volmaakt is

‘Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is, Matth. 5:48.’ Bijzondere woorden van overdenking, woorden gesproken door de Heiland, Verlosser en Zaligmaker Die…

Verdraagzaam

‘Laat ons dan elkander niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij den broeder geen aanstoot of ergernis geeft, Rom. 14:13.’ Wat een vreugde zou het zijn…

Woorden van Jezus – Gij kunt niet God dienen en de mammon

‘Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet…

Woorden van Jezus – Weest niet barmhartig met het doel om van de mensen gezien te worden

‘Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de…

Woorden van Jezus – Vergadert u geen schatten op de aarde

‘Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in den hemel,…

Woorden van Jezus – Volg Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken

‘En Hij zeide tot hen: Volg Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken, Matth. 4:19.’ In gedachten verplaatsen we ons naar de zee van Galilea, ook…

Woorden van Jezus – indien dan uw oog eenvoudig is

De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel…

Tevreden

‘Want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben, Filip. 4:11b.’ Er wordt wel gezegd dat “te” niet goed is. Het is te veel of te weinig,…

Woorden van Jezus – Hebt uw vijanden lief

‘Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die…

Woorden van Jezus – Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik…

Woorden van Jezus – Laat nu af want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen

Woorden van Jezus: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen ‘Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te…

Woorden van Jezus – Weest niet bezorgd maar zoekt eerst het Koninkrijk van God

‘Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het…

Woorden van Jezus – Oog om oog en tand om tand

‘Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand. Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de…

Woorden van Jezus – De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle Woord Gods

‘En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn. En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de wilde gedierten;…

Consistent

‘Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere, 1…

Woorden van Jezus – Gij zijt het zout der aarde en het licht der wereld

‘Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de…

Woorden van Jezus – Zo zal uw hemelse Vader ook uw misdaden vergeven

‘Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw…

Woorden van Jezus – De zaligsprekingen

Daar zien we Jezus, onlangs is Hij gedoopt en door de Vader aangewezen als Zijn geliefde Zoon in Wie Hij al Zijn welbehagen heeft. We hebben gezien hoe de…

Woorden van Jezus – Laat uw ja ja zijn en uw nee nee

‘Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden. Maar Ik zeg u: Zweert…

Woorden van Jezus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt

‘Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de…

Coöperatief

‘Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen! Ps. 133:1.’ Wat is het heerlijk om in een gezin te zijn waar je de onderlinge liefde…

Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen … om Mijnentwil

‘Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in…

Blijdschap

‘Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart, Ef. 5:19.’ Blijdschap, dat is een vreugdevol woord en een heerlijk…

Getrouw

‘Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren, Matth. 25:21.’ Gertrouw is…

Punctueel

‘Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd, Pred. 3:1.’ ‘Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te…

Vreedzaam

‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen,…

Besluitvaardig

‘Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere…

Vastbesloten

‘Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd, 1 Kor. 2:2.’ Jezus Christus en Dien gekruisigd. Is er een Naam die…

Flexibel

‘Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn, Kol. 3:2.’ “Dag meneer, mag ik u iets vragen?” “Ja hoor.” “Van welke kerk bent U?” “Wat…

Beschikbaar

‘En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheüs; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem, Matth. 9:9.’ Als wij…

Deugdzaam

‘Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige…

Moedig

‘Weest sterk en hebt goeden moed, en vreest niet, en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat; Hij zal u…

Zachtmoedig

‘Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid, Jak. 3;13.’ Wat een heerlijke troost mogen wij putten uit de…

Onbevreesd

‘Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid, 2 Tim. 1:7.’ De rechtvaardige is moedig als een jonge…

Barmhartig

‘Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is, Luk. 6:36.’ Vandaag denken we na over barmhartigheid, waarbij wij zien op de Bron van alle barmhartigheid, waarvan David zegt:…

Dankbaar

Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u, 1 Thess. 5:18.’ Een dankbaar karakter, dat is het karakter dat ik wens.…

Voorzichtig

‘De slechte gelooft alle woord; maar de kloekzinnige merkt op zijn gang, Spr. 14:15.’ Om de tekst boven deze overdenking goed te kunnen begrijpen zullen we wat door de…

Beheerst

‘Onthoudt u van allen schijn des kwaads, 1 Thess. 5:22.’ Het bekende spreekwoord; “hoed u voor de schijn des kwaads” wil ons leren om elk verdacht makend gedrag te…

IJverig

‘En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want…

Toegewijd

‘Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst, Rom. 12:1.’…

Attent

‘Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is, Filip. 2:4.’ WWJD, What Would Jesus Do, of wat zou Jezus doen?…

Zeker

‘En gij zult vertrouwen, omdat er verwachting zal zijn, Job 11:18a.’ In het Engels lezen we; ‘And you shall be secure, because there is hope.’ “Job”, zo zegt Zofar…