Volg ons op YouTube

Meditaties 2019

Woorden van Jezus – Vijf waren wijs en vijf waren dwaas

‘Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen zijn gelijk tien maagden, welke haar lampen namen en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijs, en vijf waren…

Woorden van Jezus – Want zoals het was in de dagen van Noach

‘Doch van dien dag en ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn…

Woorden van Jezus – Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan

‘En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer…

Woorden van Jezus – En zullen de Zoon des mensen zien komende op de wolken

‘Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Zie, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zullen grote…

Woorden van Jezus – over de grote verdrukking

‘Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats (die het leest, die merke daarop), Dat alsdan…

Woorden van Jezus – Pas op dat niemand u misleidt

‘En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem om Hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen: Ziet…

Woorden van Jezus – en gij hebt niet gewild

‘Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw…

Woorden van Jezus – tot de farizeeër van vandaag

‘Maar wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden; want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat en degenen die ingaan zouden,…

Woorden van Jezus – Ze doen zelf niet wat ze zeggen

‘Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, Zeggende: De schriftgeleerden en de farizeeën zijn gezeten op den stoel van Mozes; Daarom, al wat zij u zeggen…

Woorden van Jezus – Wat denkt u over de Christus

‘Als nu de farizeen samenvergaderd waren, vraagde hun Jezus, En zeide: Wat dunkt u van den Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids Zoon. Hij zeide…

Woorden van Jezus – aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten

‘En den farizeen, gehoord hebbende, dat Hij den sadduceen den mond gestopt had, zijn te zamen bijeenvergaderd. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en…

Woorden van Jezus – over het leven na de dood

‘Te dienzelfden dage kwamen tot Hem de Sadduceen, die zeggen, dat er geen opstanding is, en vraagden Hem. Zeggende: Meester! Mozes heeft gezegd: Indien iemand sterft, geen kinderen hebbende,…

Woorden van Jezus – Geeft dan den keizer dat des keizers is

‘Toen gingen de Farizeen heen, en hielden te zamen raad, hoe zij Hem verstrikken zouden in Zijn rede. En zij zonden uit tot Hem hun discipelen, met de Herodianen,…

Woorden van Jezus – Een mens zonder bruiloftskleed

‘En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had; En zond zijn…

Woorden van Jezus – De Steen Die de bouwlieden verworpen hebben

‘Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak daarin, en bouwde een toren, en…

Woorden van Jezus – Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan?

‘Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eersten, zeide: Zoon! ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: Ik…

Woorden van Jezus – Ik zal u ook één woord vragen

‘En als Hij in den tempel gekomen was, kwamen tot Hem, terwijl Hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende: Door wat macht doet Gij deze dingen?…

Woorden van Jezus – Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid

‘En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem. En ziende, een vijgeboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niets aan denzelven,…

Woorden van Jezus – uit de mond van jonge kinderen

 ‘En Jezus ging in den tempel Gods, en dreef uit allen, die verkochten en kochten in den tempel, en keerde om de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen dergenen,…

Woorden van een huilende Jezus

 ‘En het geschiedde, als Hij nabij Beth-fage en Bethanië gekomen was, aan den berg, genaamd den Olijfberg, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond, Zeggende: Gaat henen in dat…

Woorden van Jezus – Wat wilt gij dat Ik u doe?

‘En als zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote schare gevolgd. En ziet, twee blinden, zittende aan den weg, als zij hoorden, dat Jezus voorbijging, riepen, zeggende: Heere,…

Woorden van Jezus – De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden

‘Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeüs tot Hem met haar zonen, Hem aanbiddende, en begerende wat van Hem. En Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij…

Woorden van Jezus – Vele eersten zullen de laatsten zijn

‘Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders…

Woorden van Jezus – Bij God zijn alle dingen mogelijk

En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg Ik u: Het is lichter,…

Woorden van Jezus – Een ding ontbreekt u

‘En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! Wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En Hij zeide tot hem:…

Woorden van Jezus – Als zij de kinderen tot Hem brachten

‘Toen werden kinderkens tot Hem gebracht, opdat Hij de handen hun zou opleggen en bidden; en de discipelen bestraften dezelve. Maar Jezus zeide: Laat af van de kinderkens, en…

Woorden van Jezus – rond ongetrouwd blijven omwille van het Koninkrijk der hemelen

‘Zijn discipelen zeiden tot Hem: Indien de zaak des mensen met de vrouw alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Doch Hij zeide tot hen: Allen vatten…

Woorden van Jezus – rond trouwen, scheiden en hertrouwen

‘En de Farizeen kwamen tot Hem, verzoekende Hem, en zeggende tot Hem: Is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten, om allerlei oorzaak? Doch Hij, antwoordende, zeide tot…

Woorden van Jezus – Vergeef niet zevenmaal maar tot zeventig maal zevenmaal

‘Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u,…

Woorden van Jezus – Al wat gij op de aarde binden zult, zal in den hemel gebonden wezen

‘Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar…

Woorden van Jezus – Vader wil niet dat één van deze kleinen verloren gaan

‘Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg ulieden, dat hun engelen, in de hemelen, altijd zien het aangezicht Mijns Vaders, Die in de…

Woorden van Jezus – Als iets u ergert

‘Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in…

Woorden van Jezus – worden als een kind

‘Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen? En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat…

Woorden van Jezus – Opdat wij hun geen aanstoot geven

‘En als zij te Kapernaüm ingekomen waren, gingen tot Petrus die de didrachmen ontvingen, en zeiden: Uw Meester, betaalt Hij de didrachmen niet? Hij zeide: Ja. En toen hij…

Woorden van Jezus – De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen

‘En als zij in Galiléa verkeerden, zeide Jezus tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen; En zij zullen Hem doden, en ten…

Woorden van Jezus – Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft

‘En als Hij bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote schare rondom hen, en enige Schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare Hem ziende, werd…

Woorden van Jezus – Sta op en vreest niet

‘En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hogen berg alleen. En Hij werd voor hen veranderd…

Woorden van Jezus – Zo iemand achter Mij wil komen

‘Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven zal…

Woorden van Jezus – Ga weg achter Mij satan

‘Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en…

Woorden van Jezus – Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?

‘Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesaréa Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? En zij…

Woorden van Jezus – Pas op en kijk uit voor de zuurdesem van de farizeeën en de sadduceeën

‘En als Zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mede te nemen. En Jezus zeide tot hen: Ziet toe, en wacht u van den…

Woorden van Jezus – Kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?

‘En de Farizeen en Sadduceen tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen. Maar Hij antwoordde, en…

Woorden van Jezus – Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare

‘En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide: Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, omdat zij nu drie dagen bij Mij gebleven zijn, en hebben…

Woorden van Jezus – Effatha

‘En Jezus, van daar vertrekkende, kwam aan de zee van Galiléa, en klom op den berg, en zat daar neder. En vele scharen zijn tot Hem gekomen, hebbende bij…

Woorden van Jezus – Groot is uw geloof

‘En Jezus van daar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot Hem, zeggende: Heere! Gij Zone…

Woorden van Jezus – Dat wat de mond ingaat verontreinigt de mens niet

‘En als Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt den mens niet; maar hetgeen ten monde uitgaat,…

Hoe denkt u over homo’s ?

“Hoe denkt u over homo’s?” Een vraag die mij nog wel eens gesteld wordt als ik op straat in gesprek ben met jonge mensen. Een vraag die vandaag de…

Woorden van Jezus – Tevergeefs eren zij Mij lerende leringen die geboden van mensen zijn

‘Toen kwamen tot Jezus enige Schriftgeleerden en Farizeen, die van Jeruzalem waren, zeggende: Waarom overtreden Uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet, wanneer zij…