Volg ons op YouTube

Meditaties 2012

De vijgenboom

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed, Gen 1:31.’ Te midden van deze prachtige schepping, wandelen Adam en Eva, geschapen naar Gods…

Mijn genade is u genoeg. 2 Korinthe 12:9.

Als wij iemand troosten dan doen we dat omdat diegene die we troosten, verdriet of pijn heeft. We troosten iemand omdat er een geliefde is overleden en we voelen…

De vreze des HEEREN

‘HALLELUJAH, Welgelukzalig is de man die den HEERE vreest, die groten lust heeft in Zijn geboden, Psalm 112:1.’ Uit dit vers blijkt heel duidelijk dat het vreze van de…

Psalm 117 Looft den HEERE, alle heidenen.

Looft den HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des HEEREN is in der eeuwigheid. Hallelujah. Wat een heerlijke…

De Goddelijke oproep tot bekering

‘God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren; Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem…

De christelijke vrijheid

Een gezonde boom, gepland in de volle grond, wortelt zich steeds dieper. Knoppen lopen uit tot bladeren en prachtige vruchten zien we gevormd worden. Naarmate de boom ouder wordt…

Afval der heiligen, of zekerheid van behoud?

Is er afval der heiligen, met andere woorden, kan iemand die tot geloof gekomen is nog verloren gaan of is er zekerheid van behoudenis? Deze vraag is al door…

De schuilplaats

‘Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen Psalm 91:1.’ Als we op het moment dat ik dit schrijf naar Israël…

De strijd om de overwinning

“Heeft niet de mens een strijd op de aarde? En zijn zijn dagen niet als de dagen des dagloners? Job.7:1” Hier is Job aan het woord, een man die…

De wind blaast waarheen hij wil, Johannes 3:8.

Aan het eind van dit jaar gekomen, mogen we met dankbaarheid vervuld, terugzien op de tijd die de Heere ons gaf. Weer heeft Hij ons willen sparen en bewaren,…

De beste verzekering

We leven met elkaar in een maatschappij waar alles draait om zekerheden. Zekerheden op zowat elk denkbaar vlak. Het begint al bij het inenten van de baby’s, om ziekten…

Gods vrije genade en onze verantwoordelijkheid.

Vragen als “moet ik mij bekeren?”, “kan ik mij wel bekeren?” “als ik nu wel wil en God wil niet” “ben ik niet te slecht” of “moet ik niet…

De liefde van Christus

“Want de liefde van Christus dringt ons, Als die dit oordelen, dat indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven,…

Wil God dat alle mensen zalig worden? 1 Tim. 2:4

De aanhef van deze meditatie zal ongetwijfeld velen tot nieuwsgierigheid prikkelen. Voor velen is het een punt van discussie waar hele avonden mee gevuld worden zonder dat het hart…

De openbaring van Gods Naam.

In den beginne schiep Elohim de hemel en de aarde. Elohim, de Hoogste de Almachtige de Eeuwige Hij Die door Zijn Woord alles heeft voortgebracht. Elohim is de titel…

Slaaf van de wet of kind in de vrijheid. Romeinen 6:11.

‘Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onzen Heere, Rom. 6:11.’ Zolang wij mensen nog leven…

Het beeld van het tarwegraan. Johannes 12:24

Als we niet blind zijn, kunnen we ons dagelijks verwonderen over de geweldige dingen die we kunnen zien in de natuur om ons heen. Wat is het heerlijk om…

Merkteken 666 het teken van het beest

‘Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij, Openb. 1:3.’Johannes,…

Van de blindheid gered

Onlangs waren we in gebed, waarin we de Heere dankte voor Zijn oneindige genade en nooit genoeg te prijzen zondaarsliefde. Onze broeder smeekte de Heere om Zijn leiding op…

Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden. Psalm 103:9

‘Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden, en…

Het zout der aarde

‘Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buitengeworpen en van de mensen…

Gehaat om de Naam van Jezus Christus. Lukas 21:17

‘Maar vóór dit alles zullen zij hun handen aan ulieden slaan, en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen; en gij zult getrokken worden voor koningen en…

Geen redding zonder de Zoon van God. Johannes 3:36

‘Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem,…

Abba Vader

‘Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader, Rom.…

De wet een tuchtmeester tot Christus. Galaten 3:24

Wat wordt er bedoeld met “de wet een tuchtmeester tot Christus”? Voor wie is de wet eigenlijk bedoeld? Moeten wij de wet houden om zalig te worden? Zijn gelovigen…

Schepping, zondeval en verlossing.

‘In den beginne schiep God den hemel en de aarde, Gen. 1:1.’ In dit eerste hoofdstuk van de Bijbel lezen we tot zes keer toe dat God zag dat…

…gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren….

‘En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Luk. 23:34a.’ ‘Want dat is genade, indien iemand om de consciëntie voor God zwarigheid verdraagt,…

De zonde tegen de Heilige Geest.

Heb ik de zonde tegen de Heilige Geest begaan? Deze vraag is al door duizenden mensen gesteld. Deze ernstige vraag heeft veel mensen in de greep. Al heel wat…

Zalige ogen. Matthéüs 13:16.

Wij wonen op de aarde, in onze omgeving kennen wij behoorlijk wat mensen, sommigen alleen van gezicht anderen wat beter. Wat kan er veel verborgen zijn voor onze ogen,…

Het Woord was God. Johannes 1:1

‘In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God, Joh. 1:1.’ Zoals wij weten, begint de Bijbel met de volgende woorden.…

Laat de kinderkens tot Mij komen. Mattheus 19:13-15

We zien de Heere Jezus omringd door Zijn discipelen. Onafscheidelijk waren zij aan Hem verbonden. Wat een wonderen hadden ze al zien gebeuren. Zieken werden genezen, doden opgewekt en…

Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Matthéüs 17:21

‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het…

De zaligmakende genade Gods. Titus 2:11.

‘Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden…

Anderen heeft Hij verlost. Mattheus 27:42

Ergens in een dorp woont een zeer bekwame dokter. Iedereen op het dorp weet hoe hij heet en heeft gehoord van de wonderlijke prestaties die hij heeft geleverd. Je…

De geest is wel gewillig maar het vlees is zwak. Mattheus 26:41

Het is al weer 30 jaar geleden dat de Heere Jezus in Bethlehems stal geboren is als we Hem zien wandelen langs het meer van Galilea. Zojuist is Hij…

God is Liefde. 1 Johannes 4

‘Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is Liefde. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is Liefde; en…

De uitstorting van de Heilige Geest. Handelingen 2

Na de hemelvaart van de Heere Jezus zijn de apostelen bij elkaar gebleven in afwachting op de vervulling van de belofte die hun Meester hen gegeven had. Hij Zelf…

Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak. Lukas 24:32.

Een diep bedroefde Maria Magdalena ontmoet op de eerste dag van de week haar opgestane Heiland. Wat een blijdschap heeft haar hart vervuld. Hij is opgestaan, Hij leeft. Verdriet…

Biddend wachten of gelovig omhelzen? Efeze 2:8-9

Enige jaren geleden was er een straatprediker die aan het einde van zijn toespraak een foldertje uitdeelde. Aan twee mannen die wat achteraf hadden gestaan, werd ook een folder…

Ik ben de Opstanding en het Leven. Johannes 11:25

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe.…

Verblijdt u in den HEERE en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart. Psalm 32:11

Wat een blijdschap als na een lange donkere winter de zomerzonnestralen gezien en gevoeld worden. Wat een blijdschap om te zien dat uit de donkere grond de groene stengeltjes…

De vergeving van zonden. 1 Johannes 1:9

Op een dag kwam de koning op bezoek in een propvolle gevangenis. Het was zijn begeerte om mensen die daar gevangen zaten de vrijheid terug te geven. Maar voordat…

De Heere is waarlijk opgenomen. Markus 16, Lukas 24, Handelingen 1

Tijdens de omwandelingen van de Heere Jezus hebben de discipelen drie jaar in Zijn nabijheid geleefd. Ze hebben gezien hoe machtig Hij is, welke wonderwerken hij gedaan heeft, hoe…

En sommigen geloofden wel. Handelingen 28:24

Twee broers hadden naast hun studie een bijbaantje waar ze hard werkten. Veel hadden zij al gekeken en gesproken over de brommer die zij zo graag wilden hebben. Eindelijk…

Een ernstige opdracht en een troostvolle belofte. Mattheus 6:33

De communistische soldaten hadden hun illegale Bijbelstudie ontdekt. Terwijl de predikant uit de Bijbel voorlas, stormden er opeens gewapende mannen binnen, die de aanwezige gelovigen begonnen te terroriseren. De…

De goede Herder. Johannes 10

Ergens in het Oosten dwaalt een kudde schapen, vredig lopen ze als één grote kudden bij elkaar. Zijn er dan geen wilde dieren die deze hulpeloze zwakke schapen kunnen…

Psalm 84

Als een vluchteling, zo zit Koning David in de woestijn, onwillekeurig zal hij terug denken aan alles wat achter hem ligt. Hoe dwaas was hij toch geweest om Bathséba…

Twee zonen. Mattheus 21:28-32

‘Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God. Jes. 40:3’. In onze gedachten gaan we…

Opdat Mijn huis vol worde.

Een rijke man bereidde een maaltijd. Alle dingen werden goed voorbereid, het beste eten werd klaargemaakt, de duurste wijnen waren in huis, je kon zien dat deze man zijn…

Het bloed van het Lam. Exodus 12:13

In Genesis 15 lezen we hoe de HEERE tot Abraham sprak dat zijn zaad in een vreemd land zou wonen. Het zou daar verdrukt worden maar de Heere beloofd…

Het leven gevonden. Spreuken 35:8

In een hete woestijn trekt een groep mensen rond. Dagenlang zijn ze al op weg, naar het verre onbekende. Vol goede moed zijn ze vertrokken. Water en voedsel hebben…

Loon of gift. Rom. 6:23

Een rijke heer sprak geregeld tot zijn knecht vanuit Gods Woord, zijn knecht was zeker niet ongeïnteresseerd maar lang niet alles begreep hij. Hoe kon Adam nu zo dom…